Hợp tác kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc     

…….o0o…….

 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

(Số: /HĐHTKD/...-...)

Hôm nay, ngày tháng năm.... Tại....  Chúng tôi gồm có:

1. CÔNG TY ...

Trụ sở: ...

GCNĐKKD số: ... do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư ... cấp ngày ...

Số tài khoản: ...

Điện thoại: ...

Người đại diện: ...

Chức vụ: ...

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

2. CÔNG TY ...

Trụ sở: ...

GCNĐKKD số: ... do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư ... cấp ngày: ...

Số tài khoản: ...

Điện thoại: ...

Người đại diện: ...

Chức vụ: ...

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”.

Sau khi thảo luận, Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (“Hợp Đồng”) với các điều khoản và điều kiện dưới đây:

 

ĐIỀU 1: MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI  HỢP TÁC KINH DOANH

           Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác ...

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

           Thời hạn hợp tác là ... ( ... ) năm bắt đầu kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng  ... năm ... .

           Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của hai bên.

 

ĐIỀU 3: GÓP VỐN VÀ PHÂN CHIA KẾT QUẢ KINH DOANH

 1. Góp vốn

           Bên A góp vốn bằng ... . Giá trị trên bao gồm ... .

           Bên B góp vốn bằng ... . Giá trị trên bao gồm ... .

 1. Phân chia kết quả kinh doanh
 1. Lợi nhuận từ hoạt động ...

-        Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ... %, Bên B được hưởng ... % trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với  Nhà nước.

-        Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày ... của ...  được tính bắt đầu kể từ ngày ... đến ngày

 1. Chi phí cho hoạt động sản xuất bao gồm:

-         Chi phí ...: ...

-         Chi phí ...: ...

-         Chi phí khác: ...

 

ĐIỀU 4: CÁC NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH

Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

 

 

 

ĐIỀU 5: BAN ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hai bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm ... người trong đó Bên A sẽ cử ... đại diện, Bên B sẽ cử ... đại diện khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất ... thành viên đồng ý.

Đại diện của Bên A là: ... - Chức vụ: ...

Đại diện của Bên B là: ... - Chức vụ: ...

Trụ sở của ban điều hành đặt tại: ...

 

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. Chịu trách nhiệm ...
 1. Tìm kiếm, đàm phán, ký kết, thanh toán hợp đồng ...
 1. Cung cấp đầy đủ các hoá đơn, chứng từ  liên quan để phục vụ cho công tác hạch toán tài chính quá trình kinh doanh.
 1. Được hưởng ... % lợi nhuận sau thuế.

 

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ ... .
 1. Triệt để tuân thủ các quy định của pháp luật về ... .
 1. Có trách nhiệm triển khai bán ... trên thị trường Việt Nam.
 1. Hạch toán toàn bộ thu chi của quá trình sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật về tài chính kế toán của Việt Nam.
 1. Có trách nhiệm kê khai, nộp đầy đủ thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước. Đồng thời quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước ngành và địa phương, cơ quan thuế nơi có Nhà máy.
 1. Được hưởng ... % lợi nhuận sau thuế.
 1. Trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, điều động cán bộ, ... tại ... . Lên kế hoạch Trả lương và các chế độ khác cho công nhân, ... làm việc tại ... .

 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG          

 1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 1. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng ... % giá trị hợp đồng.

Trong quá trình  thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng ...  ngày kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

 1. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình ... .

Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký, đóng dấu của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.

 1. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

 

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.

Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng.

 1. Hợp đồng này gồm ... trang không thể tách rời nhau, được lập thành ... bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ ...bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, họ tên)

 

[chuky1]

...

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, họ tên)

 

[chuky2]

...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: